Regulamin

I. Użyte terminy i definicje

 • BankCzasu.org – serwis internetowy, którego właścicielem jest Kreativ sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Okrzei 23, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000248789.
 • Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca aktywne konto w serwisie BankCzasu.org.
 • Konto – miejsce w serwisie BankCzasu.org, dostępne po zalogowaniu, przy wykorzystaniu, którego Użytkownik może wprowadzać i zarządzać swoimi danymi, opisami i innymi elementami zamieszczanymi w serwisie BankCzasu.org.
 • Profil – miejsce w BankCzasu.org, dostępne dla wszystkich Użytkowników Serwisu, gdzie publikowane są informacje o Użytkowniku, jego wizerunek oraz komentarze dotyczące wyświadczonych przez niego przysług.
 • Administratorzy – przedstawiciele właściciela serwisu BankCzasu.org, zarządzający Serwisem w jego imieniu.
 • Komentarz – podziękowanie lub opinia na temat wyświadczonej przysługi wystawiana Użytkownikowi przez drugą stronę.

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu BankCzasu.org oraz prawa i obowiązki jego Użytkowników.
 2. Korzystając z serwisu BankCzasu.org Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie w momencie zaakceptowania ich przez Użytkownika. Akceptacja zmian Regulaminu jest wymagana w celu dalszego korzystania z serwisu BankCzasu.org.

III. Rejestracja

 1. Korzystanie z serwisu BankCzasu.org wymaga rejestracji. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza znajdującego się na stronie:
  http://bankczasu.org/rejestracja.html.
 2. Rejestracja oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Użytkownikiem może zostać każda osoba fizyczna.
 4. Użytkownik ma obowiązek podać prawdziwe dane przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego. Wprowadzenie fałszywych danych będzie prowadzić do zawieszenia lub usunięcia konta Użytkownika.
 5. Dokonując rejestracji w serwisie Bankczasu.org, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności przedstawioną w dalszej części Regulaminu oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszym zmianami.
 6. Użytkownik wyraża zgodę na prezentację swoich danych osobowych w Profilu Użytkownika (zgodnie z wybranymi przez siebie ustawieniami).
 7. Użytkownik ma obowiązek powiadomienia Serwisu o aktualizacji danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym za każdym razem, gdy ulegną one zmianie. W szczególności dotyczy to danych kontaktowych Użytkownika.

IV. Ogólne prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik ma prawo do korzystania z serwisu Bankczasu.org, wraz ze wszystkim funkcjami udostępnionymi przez Administratorów.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującym prawem, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami dobrego wychowania i netykiety.
 3. Zabrania się Użytkownikom zamieszczania na Serwisie treści, które:
  • są sprzeczne z obowiązującym prawem,
  • naruszają prawa osób trzecich,
  • naruszają prawa autorskie,
  • są powszechnie uznawane za wulgarne lub obelżywe,
  • wzywają do nienawiści na tle rasowym, wyznaniowym lub etnicznym,
  • nawołują do aktów przemocy,
  • obrażają Użytkowników lub inne osoby,
  • promują inne strony internetowe,
  • zawierają treści o charakterze pornograficznym,
  • zawierają treści o charakterze reklamowym,
  • stanowią linki prowadzące do stron zawierających treści opisane w tym paragrafie.
 4. Użytkownik ma prawo wstawić w Profilu zdjęcie przedstawiające jego aktualny wizerunek.
 5. W wypadku zamieszczenia przez Użytkownika treści stanowiących naruszenie Regulaminu mogą one zostać usunięte przez Administratora, bez informowania Użytkownika o tym fakcie.
 6. Zakazane są wszelkie działania mające na celu zakłócić prawidłowe działanie systemu ogłoszeniowego – w tym umieszcanie ogłoszeń fikcyjnych.
 7. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku zachowania niezgodnego z prawem i z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

V. Konto

 1. Zabrania się przekazywania danych dostępowych do Serwisu osobom trzecim.
 2. Konta nieużytkowane, na które Użytkownik nie logował się przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, i z pośrednictwem których nie dokonano żadnych transakcji, mogą zostać przez Administratorów usunięte, po uprzednim poinformowaniu Użytkownika o tym fakcie z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
 3. Użytkownik może usunąć swoje Konto wybierając odpowiednią opcję w panelu zarządzania Kontem.
 4. Konto Użytkownika nie może zostać usunięte jeżeli:
  • Użytkownik otrzymał negatywny Komentarz,
  • wystawione przez Użytkownika Ogłoszenia nie zostały zakończone,
  • Konto zostało zablokowane przez Administratorów za naruszenie postanowień Regulaminu,
  • prawo zakazuje usuwania danych osobowych Użytkownika.
 5. W wypadku naruszenia przez Użytkownika, postanowień niniejszego Regulaminu, jego Konto może zostać przez Administratorów tymczasowo zablokowane. Jeżeli naruszenie ma rażący charakter lub jeżeli Użytkownik w przeszłości był już upominany za łamanie postanowień Regulaminu, Konto Użytkownika może zostać trwale zablokowane lub usunięte.
 6. Użytkownik, którego Konto zostało usunięte nie będzie miał możliwości założenia nowego Konta z tymi samymi danymi.

VI. Ogłoszenie

 1. Ogłoszenie może wystawić każdy Użytkownik.
 2. Ogłoszenie może dotyczyć zarówno proponowanej jak i oczekiwanej pomocy.
 3. Każde Ogłoszenie może zostać zweryfikowane przez Administratorów pod kątem zgodności z zasadami Regulaminu i obowiązującym w Polsce prawem.
 4. Ogłoszenia w serwisie Bankczasu.org nie wiążą się w żaden sposób z przepływami finansowymi.

IX. Komentarze

 1. Użytkownik może wystawić drugiemu Użytkownikowi Komentarz.
 2. Komentarz może być pozytywny albo negatywny.
 3. Komentarz powinien odzwierciedlać przebieg kontaktów z drugą stroną podczas wyświadczonej usługi jak i po tym fakcie.
 4. Otrzymane Komentarze widoczne są w profilu użytkownika.

X. Odpowiedzialność BankCzasu.org

 1. BankCzasu.org nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za treści publikowane przez Użytkowników oraz za wszelkie ich zachowania pozostające w sprzeczności z prawem lub zapisami niniejszego Regulaminu.
 2. BankCzasu.org nie jej stroną w umieszczanych Ogłoszeniach i nie ponosi odpowiedzialności za należyte wywiązywanie się z zawartych w nich postanowień.
 3. Administratorzy dokładają wszelkich możliwych starań by Serwis działał w sposób niezakłócony. BankCzasu.org nie ponosi jednak odpowiedzialności, za żadne szkody powstałe w wyniku przerw w działaniu, awarii czy wad technicznych Serwisu.
 4. BankCzasu.org nie gwarantuje poprawności merytorycznej treści zamieszczanych w Serwisie oraz nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek efekty posługiwania się przez Użytkowników treściami i informacjami przedstawionymi na BankCzasu.org.
 5. Korzystanie z serwisu BankCzasu.org odbywa się na koszt i ryzyko Użytkownika.

XI. Polityka ochrony prywatności

 1. Kreativ sp. z o.o. zobowiązuje się do przechowywania i przetwarzania danych osobowych Użytkowników w zgodzie z przepisami prawa i przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa.
 2. Kreativ sp. z o.o. zobowiązuje się do nie przekazywania danych osobowych osobom trzecim z wyjątkiem danych statystycznych nie pozwalających na identyfikację indywidualnych Użytkowników.
 3. Kreativ sp. z o.o. udostępnia dane osobowe Użytkowników na żądanie organów państwowych w sytuacji, gdy wymagają tego przepisy prawa.
 4. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich aktualizacji w dowolnym momencie.
 5. Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych drugiej stronie transakcji, w celu skutecznej realizacji postanowień umownych.
 6. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie udostępnionych danych osobowych, w tym adresu elektronicznego, przez BankCzasu.org w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez BankCzasu.org, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204).
 7. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych, komunikatów o zmianach w ofercie, powiadomień, oraz innych wiadomości od Administratorów serwisu BankCzasu.org
 8. Baza Użytkowników serwisu BankCzasu.org zarejestrowana jest u Generalnego Inspektora Danych Osobowych – numer zgłoszenia {{numer_zgloszenia}}
 9. Każde wprowadzone przez użytkownika dane, można bezpiecznie usunąć z naszych baz danych. Wystarczy, że skontaktujesz się z nami przez formularz kontaktowy.

XII. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania 06.06.2008.
 2. BankCzasu.org zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie. Ewentualne zmiany Regulaminu wchodzą w życie w momencie ich ogłoszenia.
 3. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień, o których mowa w ust. 2, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie umowy między serwisem BankCzasu.org, a Użytkownikiem.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.
 5. Wszelkie spory, wynikłe z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu rozstrzygane będą przez właściwe polskie sądy powszechne.